NOWOŚĆ! Prawo pracy i dokumentacja pracownicza – stan prawny na październik 2019 r.

Data: 23.10.2019   Godzina: 10:00
Miejsce: Kielce, ul. Henryka Sienkiewicza 78 – BEST WESTERN Grand Hotel

Cel szkolenia: przekazanie aktualnych informacji z zakresu dokumentacji pracowniczej oraz prawa pracy wg aktualnego stanu prawnego (październik 2019).

Szkolenie adresowane jest: do działu kadr.

Efekt szkolenia: po szkoleniu uczestnik posiada aktualne informacje z zakresu prawa pracy oraz dokumentacji pracowniczej.


Program szkolenia:

I. Zmiany w prawie pracy dotyczące świadectwa pracy.

 1. Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectw pracy.
 2. Nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od czerwca 2019, konieczność zmian w treści świadectwa pracy
  po 7 września 2019 r.
 3. Świadectwa pracy dla osób zatrudnionych przed majem 2019 r.
 4. Uprawnienie pracowników do złożenia wniosku o wydanie nowego świadectwa pracy – kogo i jakich okresów dotyczy?
 5. Terminy i sposób wydawania świadectwa pracy – zmiana w przepisach od września 2019 r.
 6. Nowe roszczenie pracowników względem pracodawców dotyczące świadectw pracy.
 7. Termin na sprostowanie świadectwa pracy.
 8. Zasady prostowania świadectw obowiązujące od września 2019 r.
 9. Nowe sankcje wykroczeniowe (kary do 30 000 zł) dotyczące świadectw pracy.

II. Dokumentacja pracownicza w 2019 roku.

 1. Postać papierowa i elektroniczna dokumentacji.
 2. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej.
 3. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej i list płac.
 4. Ponowne zatrudnienie a okres przechowywania dokumentacji oraz przypadki, w których pracodawca będzie musiał założyć nową dokumentację pracowniczą.
 5. Nowy dokument wydawany wraz ze świadectwem pracy.
 6. Akta osobowe po nowelizacji – omówienie zmian względem dotychczasowych przepisów.
 7. Obowiązek wydania kopii akt osobowych.
 8. Ewidencja czasu pracy, dokumentacja urlopowa – stanowisko MPiPS.
 9. Warunki, w jakich powinna być przechowywana dokumentacja po nowelizacji (12-miesięczny okres dostosowawczy).
 10. Przypadki, w jakich pracodawca może być ukarany karą (do 30 000 zł) w związku z naruszeniem przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej.
 11. Prowadzenie części dokumentacji w formie papierowej a części w formie elektronicznej – stanowisko MRPIPS oraz Państwowej Inspekcji Pracy.
 12. Dokumentacja pracownicza cudzoziemców.

III. Dokumentacja prowadzona w związku z ewidencjonowaniem czasu pracy – po zmianach.

 1. Ewidencja czasu pracy – obligatoryjne zapisy, jakie muszą znaleźć się w ewidencji czasu pracy.
 2. Zmiana przepisów a wpływ na zakres ewidencji prowadzonej dla zadaniowego czasu pracy i osób zarządzających.
 3. Okres przechowywania list obecności – Stanowisko MRPiPS
 4. Sposób prowadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z czasem pracy – stanowisko MRPiPS.
 5. Listy obecności i harmonogramy czasu pracy.
 6. Jakie dokumenty dotychczas przechowywane w aktach osobowych będziemy archiwizować razem z ewidencją czasu pracy?

IV. Szkolenia bhp i badania lekarskie – najnowsze zmiany.

 1. Zmiany dotyczące przeprowadzenia szkoleń bhp dla pracowników administracyjnych.
 2. Przechowywanie dokumentów dotyczących badań lekarskich.
 3. Nowelizacja przepisów dotycząca badań lekarskich (z lutego 2019 r.).
 4. Omówienie najczęściej występujących problemów w świetle stanowisk PIP.

V. Najnowsze zmiany w kodeksie pracy dotyczące stosowania rozporządzenia RODO obowiązujące od maja 2019 r.

 1. Nowelizacja kodeksu pracy dotycząca zasad zbierania danych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  i pracownika już zatrudnionego.
 2. Kierowanie osób przyjmowanych do pracy na wstępne badania lekarskie a zmiana przepisów dotycząca pozyskiwania danych osobowych.
 3. Dane, które możemy pozyskiwać od osobowy ubiegającej się o zatrudnienie oraz od pracownika po 4 maja
  2019 r.
 4. Zgoda pracownika na przetwarzanie danych osobowych – zasady jej udzielania, brak zgody i jej wycofanie jako elementy wprowadzone do kodeksu pracy.
 5. Przetwarzanie danych biometrycznych – nowelizacja kodeksu pracy.
 6. Zasady przetwarzania danych osobowych przez pracodawcę po nowelizacji kodeksu pracy.

VI. Pozostałe zmiany w prawie pracy.

 1. Nowelizacja przepisów dotycząca monitoringu.
 2. Zmiana przepisów definiujących mobbing i dyskryminację – nowelizacja obowiązująca od września 2019.
 3. Uprawnienia pracowników w związku z mobbingiem.

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN – posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 10.00-15.00, wykład

Moja lokalizacja
Znajdź drogę
Szkolenie poprowadzi: prawnik, Inspektor Pracy, praktyk, doświadczony i ceniony wykładowca, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 380,00 PLN od osoby – w cenę wliczono materiały szkoleniowe, kawę i lunch

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto do 7 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelew

Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »