NOWOŚĆ! Prawo pracy z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 29.06.2019 r. oraz 7.09.2019 r.

Data: 26.07.2019   Godzina: 10:00
Miejsce: Kielce, ul. Henryka Sienkiewicza 78 – BEST WESTERN Grand Hotel

Cel szkolenia: przekazanie aktualnych informacji z zakresu dokumentacji pracowniczej oraz prawa pracy wg aktualnego stanu prawnego.

Szkolenie adresowane jest: do działu kadr.

Efekt szkolenia: po szkoleniu uczestnik posiada aktualne informacje z zakresu prawa pracy oraz dokumentacji pracowniczej.

Program szkolenia:

Zmiany w prawie pracy dotyczące świadectw pracy.

 1. Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectw pracy.
 2. Omówienie nowego wzoru świadectwa pracy.
 3. Świadectwa pracy dla osób zatrudnionych przed majem 2019 r.
 4. Uprawnienie pracowników do złożenia wniosku o wydanie nowego świadectwa pracy – kogo i jakich okresów dotyczy?
 5. Terminy i sposób wydawania świadectwa pracy.
 6. Nowe roszczenie pracowników względem pracodawców dotyczące świadectw pracy.
 7. Termin na sprostowanie świadectwa pracy.
 8. Zasady prostowania świadectw pracy obowiązujące od września 2019 r.
 9. Nowe sankcje wykroczeniowe (kary do 30 000 zł) dotyczące świadectw pracy.

Dokumentacja pracownicza w 2019 roku.

 1. Postać papierowa i elektroniczna dokumentacji.
 2. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej.
 3. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej i list płac.
 4. Ponowne zatrudnienie a okres przechowywania dokumentacji.
 5. Nowy dokument wydawany wraz ze świadectwem pracy.
 6. Akta osobowe po nowelizacji – omówienie zmian względem dotychczasowych przepisów.
 7. Ewidencja czasu pracy, dokumentacja urlopowa – stanowisko MPiPS.
 8. Obowiązek wydania kopii akt osobowych.
 9. Przypadki, w jakich pracodawca może być ukarany karą (do 30 000 zł) w związku z naruszeniem przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej.
 10. Dokumentacja pracownicza cudzoziemców.
 11. Nowe wzory pomocnicze w tym kwestionariusze osobowe w związku z nowelizacją przepisów.

Dokumentacja prowadzona w związku z ewidencjonowaniem czasu pracy – po zmianach.

 1. Ewidencja czasu pracy – obligatoryjne zapisy, jakie muszą znaleźć się w ewidencji czasu pracy od stycznia 2019 r.
 2. Zmiana przepisów a wpływ na zakres ewidencji prowadzonej dla zadaniowego czasu pracy i osób zarządzających.
 3. Listy obecności i harmonogramy czasu pracy.
 4. Jakie dokumenty dotychczas przechowywane w aktach osobowych będziemy archiwizować razem z ewidencją czasu pracy?

Szkolenia bhp i badania lekarskie – najnowsze zmiany.

 1. Zmiany dotyczące przeprowadzenia szkoleń bhp dla pracowników biurowych.
 2. Przechowywanie dokumentów dotyczących badań lekarskich.
 3. Nowelizacja przepisów dotycząca badań lekarskich.
 4. Omówienie najczęściej występujących problemów w świetle stanowisk PIP.

Najnowsze zmiany w kodeksie pracy dotyczące stosowania rozporządzenia RODO obowiązujące od 4.05.2019 r.

 1. Nowelizacja kodeksu pracy dotycząca zasad zbierania danych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie i pracownika już zatrudnionego.
 2. Zgoda pracownika na przetwarzanie danych osobowych – zasady jej udzielania, brak zgody i jej wycofanie jako elementy wprowadzone do kodeksu pracy.
 3. Przetwarzanie danych biometrycznych – nowelizacja kodeksu pracy.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych przez pracodawcę po nowelizacji kodeksu pracy.
 5. Nowelizacja przepisów dotycząca monitoringu.
 6. W stosunku do jakich danych osobowych pracodawca ma prawo żądać ich udokumentowania – zmiana w kp.

Pozostałe zmiany w prawie pracy.

 1. Nowelizacja przepisów dotycząca monitoringu.
 2. Zmiana przepisów definiujących mobbing i dyskryminację – nowelizacja obowiązując od września 2019.
 3. Uprawnienia pracowników w związku z mobbingiem.
 4. Przywileje dla pracowników-członków najbliższej rodziny, korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN – posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 10.00-15.00, wykład

Szkolenie poprowadzi: prawnik, Inspektor Pracy, praktyk, doświadczony i ceniony wykładowca, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 370,00 PLN od osoby – w cenę wliczono materiały szkoleniowe, kawę i lunch

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto do 7 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelewNumer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »