Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – stan prawny na luty 2019 r.

Data: 22.02.2019   Godzina: 10:00
Miejsce: Kraków, ul. Lubicz 5 – Hotel Europejski

Cel szkolenia: zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu zasiłków na ubezpieczenie społeczne w razie choroby i macierzyństwa.

Szkolenie skierowane jest: do pracowników działów płac, biur rachunkowych.

Efekt szkolenia: po szkoleniu uczestnik zna aktualne przepisy dotyczące zasiłków na ubezpieczenie społeczne w razie choroby i macierzyństwa.

Program szkolenia:

 1. Świadczenia chorobowe – wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
 • okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku;
 • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują;
 • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich;
 • wysokość świadczeń chorobowych;
 • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, w tym w razie braku kodu A, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego;
 • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji.
 1. Zaświadczenia lekarskie – zmiany w zakresie wystawiania zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku:
 • wystawianie przez lekarza ZUS ZLA, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA;
 • przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek;
 • obowiązki płatników nieposiadających profilu płatnika składek;
 • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę posiadającego profil płatnika oraz nieposiadającego profilu płatnika;
 • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS w przypadku pierwszego zwolnienia oraz kolejnych zwolnień;
 • przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, gdy płatnik posiada profil płatnika oraz nie posiada profilu płatnika składek;
 • obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA;
 • zwolnienie wystawione za okres wsteczny (ZUS ZLA, e-ZLA).
 1. Uprawnienia rodzicielskie – zasiłek macierzyński:
 • za okres urlopu „podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie;
 • za okres urlopu rodzicielskiego: możliwość odroczenia urlopu, wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu, możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców;
 • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego;
 • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka;
 • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji;
 • różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%;
 • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka są w szpitalu;
 • zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę;
 • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego: ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu, ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego, wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego, dokonywanie potrąceń i egzekucji z zasiłku, dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku, wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS RCA;
 • za okres urlopu ojcowskiego.
 1. Świadczenie opiekuńcze (30, 56 albo60 dni):
 • zmiany w zasiłku opiekuńczym: przypadki, w których przysługuje zasiłek opiekuńczy, krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego, wysokość zasiłku i okres wypłaty, limity wypłaty zasiłku, przypadki, w których zasiłek opiekuńczy nie przysługuje;
 • omówienie nowych druków ZUS Z15A i ZUS Z15B;
 • zasiłek opiekuńczy (nie dłużej niż przez 30 dni w roku kalendarzowym) w razie konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat oraz w przypadku takiego dziecka, gdy poród, choroba lub pobyt w szpitalu małżonka lub rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem uniemożliwiają opiekę.
 1. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia zgodnie z profilem zawodowym płatnika składek:
 • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana;
 • definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru;
 • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru;
 • wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru;
 • zasady uzupełniania wynagrodzenia;
 • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości;
 • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych;
 • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia;
 • umowy zlecenia z własnym pracownikiem;
 • zaliczkowa wypłata składnika;
 • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym;
 • zmiana wymiaru czasu pracy;
 • minimalna podstawa wymiaru zasiłków a składniki wypłacane obok zasiłku;
 • ponowne ustalanie podstawy wymiaru.
 1. Odpowiedzi na indywidualne pytania, dyskusja.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Czas trwania i forma kształcenia: 10:00-15:00, wykład

Elżbieta Fijor - trener, wykładowca, prelegent z wieloletnim doświadczeniem w   przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo-płacowych firm, przedsiębiorstw, urzędów i instytucji. Praktyk, specjalizujący się w szkoleniach z zakresu ubezpieczeń społecznych od ponad 20 lat. Wieloletni pracownik Departamentu Zasiłków Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Posiada praktyczne podejście do stosowania przepisów prawa w zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.Jako trener skupia się na praktycznych aspektach przepisów, prezentując je w przykładach.
Cena za udział w szkoleniu: 380,00 PLN od osoby w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub przelewem na konto do 7 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelewNumer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »